Werkwijze | Dossier en privacybeleid

Als cliënt hebt u diverse rechten ten aanzien van intake en behandeling. Zo worden uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld. Dit is bij wet geregeld volgens het beroepsgeheim en de wet bescherming persoonsgegevens (WPG). Zonder uw schriftelijke toestemming wordt er geen informatie verstrekt aan derden.

Wij hanteren het privacybeleid conform de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, mei 2018): privacystatement ODOS

ODOS praktijk voor psychotherapie en training, gevestigd te Gemert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52370658, hecht belang aan de bescherming van
persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe ODOS met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene
verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ODOS persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van ODOS;
c. bezoekers van de praktijkwebsite: www.odos.info;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van ODOS;
e. deelnemers aan intervisiegroepen;
f. sollicitanten;
g. alle overige personen die met ODOS contact opnemen of van wie ODOS persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
ODOS verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals
contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van ODOS zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek,
vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking
ODOS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.odos.info.

4. Rechtsgrond
ODOS verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
ODOS kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ODOS persoonsgegevens verwerken.
ODOS sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
ODOS deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke
verplichting nodig is. ODOS deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd.
In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
ODOS geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt ODOS ervoor zorg
dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende
waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
ODOS bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. ODOS hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

9. Wijzigingen privacystatement
ODOS kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van ODOS gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement
regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht ODOS te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te
maken. Hierover kunt u contact opnemen met ODOS door een e-mailbericht te sturen naar info@odos.info.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ODOS persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ODOS door een e-mailbericht te sturen naar info@odos.info. Een klacht
trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).