Werkwijze | Cliëntervaringen / klachtenregeling

Cliëntervaringen

Wij hechten veel waarde aan hoe u onze zorg ervaart. Daarom meten we aan het einde van elke behandeling met een vragenlijst hoe u de behandeling hebt ervaren.

Deze vragenlijst heet de CQ-index (CQi GGZ-VZ AMB versie 5.1) en bestaat uit items die betrekking hebben op o.a. de volgende schalen:
– bejegening: hoe is de behandelaar tijdens de behandeling met de cliënt omgegaan?
– samen beslissen: zijn er mogelijkheden om over de behandeling mee te kunnen beslissen?
– uitvoering behandeling: de wijze waarop de behandeling is uitgevoerd, was dit naar wens?
– informatie behandeling: heeft de cliënt voldoende informatie over de behandeling gekregen? 

De gemiddelde schaalscores kunnen we vergelijken met de scores van andere aanbieders. Dit geeft ons waardevolle informatie om onze zorg te blijven aansluiten bij uw wensen en zo nodig te verbeteren.

Onze scores van 2023:
– bejegening (score 1-5): 4.9
– samen beslissen (score 1-5): 4.7
– uitvoering behandeling (score 1-5): 4.7
– informatie behandeling (score 1-5): 4.5

Het gemiddelde rapportcijfer in 2023 is 9.0

In 2024 blijven we ons inzetten voor een hoge tevredenheid over de geboden zorg. Dit jaar zal er extra aandacht uitgaan naar het verder integreren van eHealth modules binnen het reguliere behandelaanbod. Daarnaast zal er extra aandacht zijn voor het betrekken van naasten bij de behandeling. 

Mocht u gedurende de behandeling op- of aanmerkingen hebben, schroom dan niet om deze tijdig te delen in een gesprek of per e-mail. Hiermee kunnen wij de behandeling beter met u afstemmen.

Klachtenregeling

Mochten er onverhoopt klachten ontstaan dan beschikken wij over een klachtenprocedure (www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/)