Werkwijze | Behandeling volwassenen

De intakefase bestaat uit 2 gesprekken van 60 minuten. Doel van de intake is naast kennismaking, ook het samen verhelderen van de hulpvraag met als uitkomst een duidelijke visie op de problematiek, diagnose en een gezamenlijk opgesteld behandelplan. In dit behandelplan worden behandeldoelen geformuleerd, frequentie en verwachte duur van de behandeling besproken en keuze voor behandelmethode afgestemd. We hechten grote waarde aan een actieve houding en visie van de cliënt op het verloop van de behandeling. Vandaar dat evaluatiemomenten vast onderdeel zijn van de behandeling.

Na intake kan de behandeling zonder verdere wachttijd starten. Een behandelgesprek duurt gemiddeld tussen de 50 en 60 minuten. In de beginfase van de behandeling vinden de gesprekken wekelijks of tweewekelijks plaats. In een latere fase worden de gesprekken meer verspreid.

Binnen deze praktijk kan zowel basis GGZ behandeling als langdurige gespecialiseerde GGZ behandeling aangeboden worden. Dit wordt bepaald door de verwijzing, hulpvraag en ernst van de problematiek. Bij een gespecialiseerde GGZ behandeling kan het voorkomen dat er meer dan 2 gesprekken nodig zijn alvorens de intakefase af te ronden.

Uitgangspunt bij het gehele behandelaanbod is een psychotherapeutische behandeling vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. We werken volgens behandelmethoden die werkzaam zijn gebleken bij verschillende psychische klachten (we spreken dan van evidence-based practice). Hierbij volgen we uiteraard de landelijke richtlijnen voor de GGZ (www.ggzstandaarden.nl).

Zowel in de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ. wordt op indicatie EMDR (traumabehandeling) aangeboden. Indien nodig worden ook systemische interventies toegepast.

Schematherapie wordt aangeboden in de gespecialiseerde GGZ. Waar nodig worden kortdurende schematherapeutische interventies ook ingezet in de basis GGZ.

We richten ons op afname van de klachten door het vergroten van de eigen controle én het aanleren van nieuwe vaardigheden om met problemen om te gaan. Door cognitieve therapie kan inzicht verkregen worden in denkpatronen die een rol spelen bij de klachten. Verder kan EMDR-behandeling toegevoegd worden in geval van traumagerelateerde problematiek.

Aan het begin van de behandeling worden de behandeldoelen, samen met de cliënt, geformuleerd en de verwachte behandelduur besproken aan de hand van het behandeladvies. We stimuleren een actieve houding van de cliënt waarbij ook thuisopdrachten onderdeel kunnen uitmaken van de behandeling. Daarnaast vragen wij uw medewerking bij het invullen van relevante vragenlijsten.

Indien gewenst, kunnen uw naasten of relevante anderen betrokken worden bij de behandeling. Dit kan door aanwezig te zijn bij een intakegesprek of op een later moment. Wij hechten er immers waarde aan dat de omgeving, waar nodig, een rol kan vervullen bij de behandeling. Dit gaat vanzelfsprekend altijd in overleg met cliënt.